Pravidla soutěže Soutěžte s Marťánkem o plyšáka

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěžte s Marťánkem o plyšáka!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech, určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu jakékoliv verze zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatel soutěže a organizátor soutěže:
STADA PHARMA CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, Česká republika, IČ 61063037, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 43247 (dále jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“ nebo „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).
 
Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 9. 3. 2021 do 22. 3. 2021 (dále jen „termín konání soutěže“).

Účast v soutěži:
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která se zapojí do soutěže v souladě s pravidly (dále jako „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let.
Každý soutěžící, který se do soutěže přihlásí, dává pořadateli soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže bez výhrad.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti STADA pharma, s. r. o. (pořadatele soutěže), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci organizátora soutěže a technických správců soutěže a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osobou jim blízkou, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Ze soutěže bude též vyloučena každá osoba, která se do ní zapojila v rozporu s pravidly, dobrými mravy nebo právními předpisy. O vyloučení účastníka rozhoduje pořadatel. Na vyloučenou osobu se hledí jakoby se soutěže neúčastnila.

Výhry v soutěži:
Na výhry je určeno celkem 30 ks plyšových Marťánků.
Výhry jsou nepřenosné.
Pořadatel soutěže nehradí žádné výdaje, které vzniknou účastí soutěžící na této soutěži.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Pořadatel soutěže je oprávněn výhry nahradit jinými obdobnými výhrami. Pořadatel soutěže ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 
 
Určení výherců v soutěži:
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že do komentáře pod příspěvkem na Facebooku zodpoví otázku „Jaké příchutě jsou součástí novinky Marťánci Gummy jaro-léto?“.
Z účastníků, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a zároveň splňují pravidla soutěže budou po ukončení termínu náhodně losováni výherci, celkem 30.
 
Oznámení o výhře:
Každý z výherců bude o své výhře informován nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne příslušného losování, a to do komentáře v soutěžním příspěvku s označením jména a výzvou o dodání kontaktních údajů soukromou zprávou.
 
Ostatní podmínky:
Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 
Distribuce výher:
Výhry budou výhercům zaslány nejpozději do 20 pracovních dnů od případného ověření nároku na výhru, avšak ne dříve než po uplynutí celého termínu konání soutěže. Výhry budou zasílány prostřednictvím smluvního dopravce organizátora soutěže na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v rámci registračního formuláře.

Pořadatel i organizátor soutěže si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast
v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele nebo organizátora soutěže vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 
Závěrečná ustanovení:
Pořadatel soutěže ani organizátor soutěže nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele soutěže, propadá tato výhra pořadateli soutěže.
Organizátor soutěže neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže ani technický správce soutěže neručí za nedoručení registrace na webových stránkách soutěže, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb či operačních systémů.
Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.
Účastí v této soutěži se soutěžící účastní pořadatelem soutěže pořádané marketingové akce, zahrnující zpracování osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas s užitím jím poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace této soutěže, které zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, a to vše způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra
v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“). Způsob zpracování shromážděných údajů je upraven v Zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na webových stránkách soutěže.
Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce na adrese
www.coi.cz.

Tento statut je uložen u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po celý termín trvání soutěže zveřejněna na 
www.martanci.cz.
 
V Praze dne 8. 3. 2021