Pravidla soutěže o Vesmírnou dráhu Hexbug Nano Space ZIPline

1. Organizátor


1.1. Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, PSČ: 739 61, Česká republika, IČO: 005 36 016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 2501 (dále jen „organizátor“), která tímto určuje pravidla a podmínky této soutěže (dále jen „pravidla“), která jsou v úplném znění k dispozici také na webu www.martanci.cz/pravidla-vanocni-souteze  a www.martankovia.sk/pravidla-vianocni-sutaze.

2. Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž je pořádána na území České a Slovenské republiky prostřednictvím herních webových portálů www.martanci.cz/vanoce (pro Českou republiku) a www.martankovia.sk/vianoce (pro Slovenskou republiku).

2.2.  Soutěž trvá od 1. 11. 2018 0:00:00 do 31. 1. 2019 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).

 
3. Název soutěže

3.1. „Reklamní soutěž o Vesmírnou dráhu Hexbug Nano Space ZIPline“ (dále jen „soutěž“).

 
4. Kdo se může zúčastnit soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která po celou dobu trvání soutěže splňuje následující obecné podmínky účastni v soutěži:

 • je starší 18 let,

 • je způsobilá pro sebe vlastním právním jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem v rozsahu předpokládaném těmito pravidly, a

 • má trvalé bydliště na území České, nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník“).


​4.2. Nad rámec obecných podmínek účasti v soutěži dle čl. 4.1 těchto pravidel je zvláštní podmínkou účasti v této soutěži také zakoupení alespoň jednoho (1) balení některého z následujících produktů organizátora, ve kterém se nachází kupón s unikátním kódem (dále jen „unikátní kód“):

 • Limitovaná edice Marťánci Gummy 50+50 tbl (100 ks) + Hexbug Kosmobrouk, NEBO

 • Limitovaná edice Marťánci s Imunactivem MIX 50+50 tbl (100 ks) + Hexbug Kosmobrouk, 1x1 set.


4.3. Ze soutěže budou, dle výlučného uvážení organizátora, vyloučeni (případně jim nebudou poskytnuty výhry) zejména účastníci, kteří:

 • nesplní kteroukoli z podmínek soutěže uvedenou v těchto pravidlech;

 • budou v souvislosti se soutěží jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se soutěží dopustí podvodného jednání;

 • uvedou v souvislosti se svou účastí v soutěži nepravdivé nebo neúplné osobní údaje dle čl. 6.1 těchto pravidel;

 • jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům orgánů organizátora  nebo za osoby s organizátorem jinak personálně nebo majetkově propojené.​  


​4.4. Účastník, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 těchto pravidel, může vyhrát jednu z cen (dle čl. 5 těchto pravidel) zadáním unikátního kódu na webové stránce soutěže www.martanci.cz/vanoce (pro Českou republiku) nebo www.martankovia.sk/vianoce (pro Slovenskou republiku) (dále jen „webové stránky soutěže“) postupem uvedeným v čl. 6 těchto pravidel. Zadáním každého unikátního kódu uvedeného na kupónu s unikátním kódem zde uvedeným postupem má účastník jednu šanci na výhru jedné z cen.

 
5. Ceny

5.1. Každý účastník soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 pravidel
a postupem dle čl. 6 těchto pravidel zadá unikátní kód na kterékoli webové stránce soutěže, může zadáním každého z unikátních kódů vyhrát jednu z celkem 300 cen – Vesmírnou dráhu Hexbug Nano Space ZIP line (dále jen „výhra“).

5.2. Pro vyloučení pochybností organizátor sděluje, že je v soutěži zařazeno celkem 300 předem náhodně určených výherních unikátních kódů společně s unikátními kódy nevýherními.


6. Průběh soutěže

6.1. Pro ověření výhry vyplní účastník na stránce www.martanci.cz/vanocedo příslušného formuláře následující údaje:

 • unikátní kód,

 • jméno a příjmení účastníka, a

 • kontaktní e-mailovou adresu účastníka.

Před odesláním řádně vyplněného formuláře účastník potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly soutěže zatrhnutím příslušné kolonky ve formuláři.

6.2. Každý unikátní kód může být postupem dle čl. 6.1 pravidel zadán pouze v době trvání soutěže, a to pouze jednou. Každý účastník může do soutěže zadat více unikátních kódů, pokud si zakoupí více produktů uvedených v čl. 4.2 těchto pravidel, ve kterých se kupón s unikátním kódem nachází. V případě, že by některý z unikátních kódů byl postupem dle čl. 6.1 těchto pravidel zadán pro ověření výhry více než jednou, bude organizátor pro účely případné výhry přihlížet pouze k unikátnímu kódu, který mu byl prostřednictvím příslušného formuláře doručen jako první.

6.3. Každý účastník soutěže bude ihned po vložení unikátního kódu a odeslání řádně vyplněného formuláře dle čl. 6.1 těchto pravidel vyrozuměn, zda v soutěži ne/vyhrál výhru, a to prostřednictvím výherní nebo nevýherní hlášky, která se účastníkovi zobrazí na příslušné webové stránce soutěže v reakci na vložení unikátního kódu a odeslání řádně vyplněného formuláře dle čl. 6.1 těchto pravidel.  Současně bude každý výherce (tj. výlučně účastník, který vyhraje) vyzván k poskytnutí korespondenční adresy a případně také dalších údajů nezbytných pro zaslání výhry. Organizátor do deseti (10) pracovních dnů od poskytnutí potřebných údajů pro zaslání výhry odešle výhru na adresu uvedenou výhercem.

6.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná/nepřesná adresa, apod.).

6.5. V případě, že:

 • bude účastník organizátorem vyloučen ze soutěže (bez ohledu na důvod vyloučení), nebo

 • se výherce do sedmi (7) kalendářních dnů od oznámení výhry nezkontaktuje s organizátorem způsobem sděleným v oznámení o výhře a neposkytne v této lhůtě organizátorovi kontaktní údaje pro zaslání výhry,

 • výherce nepřevezme řádně zaslanou výhru a tato se vrátí do dispozice organizátora,

ztrácí účastník/výherce nárok na výhru a tato výhra propadne ve prospěch organizátora soutěže; tím není dotčeno ustanovení čl. 6.6 a 8.1 pravidel. Veškeré výhry, které nebudou předány výhercům nejpozději do šedesáti (60) dnů od skončení doby trvání soutěže, propadají organizátorovi.

6.6. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou (či jakkoli obdobně) je zcela vyloučeno.

6.7. V případě jakýchkoli pochybností stran vzniku nároku na výhru rozhoduje o vzniku tohoto nároku s konečnou platností organizátor.

6.8. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 
7. Osobní údaje

7.1. Přistoupením do soutěže bere každý účastník na vědomí, že organizátor jakožto správce bude zpracovávat osobně nebo prostřednictvím smluvních zpracovatelů (jejichž konkrétní výčet je k dispozici kdykoli na vyžádání u organizátora) po dobu konání soutěže osobní údaje poskytnuté každým účastníkem na základě svých oprávněných zájmů a v souvislosti s pořádáním soutěže, a to za účelem (i) přípravy a organizačního zajištění soutěže, (ii) vyhodnocení soutěže a (iii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě). 

7.2. Organizátor tímto účastníky informuje, že mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů účastníků dle tohoto čl. 7 podmínek práva zaručená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v platném znění (dále jen „nařízení“) jakož i veškerá práva garantovaná jim dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména že mají právo na  přístup ke svým osobním údajům a právo vznášet námitky proti jejich zpracování. Účastníci mohou dále v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů požadovat od organizátora vysvětlení či požadovat zjednání nápravy případného nesprávného zpracování, mohou požadovat provedení opravy, doplnění, aktualizace a výmazu svých osobních údajů či případné omezení zpracování.

7.3. Shromážděné osobní údaje účastníků budou organizátorem (a případně dalšími zpracovateli) za uvedeným účelem zpracovávány po dobu 3 let ode dne ukončení soutěže. Osobní údaje jsou od účastníků získávány na základě vyplnění elektronického formuláře a jsou ukládány a dále zpracovávány v digitální formě. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, organizátora neprodleně zabezpečí předání požadovaných informací účastníkovi, přičemž tyto informace budou poskytnuty bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou, nepřiměřenou či opakovanou.

7.4. Každý účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce (organizátor) provádí správu jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich využití, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takový vzniklý stav. Pokud se účastník domnívá, že dochází k porušování povinností při zpracování osobních údajů, může se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. Osobní údaje účastníka nebudou poskytovány třetím osobám, ledaže se jedná o zpracovatele (na základě smluvního vztahu s organizátorem) a/nebo ukládají-li to organizátorovi obecně závazné právní předpisy či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci.

7.6. Organizátor dále prohlašuje, že

 • při zpracování a správě osobních údajů účastníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

 • organizátor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení,

 • organizátor nemá v úmyslu předat osobní údaje účastníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám (s výše uvedenými výjimkami).
   

8. Další ustanovení​

8.1. Výhru v soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Zároveň organizátor neodpovídá za případnou újmu a škody vzniklé nesprávným užitím výhry, výhru není možné reklamovat (uplatňovat práva z vadného plnění). Veškeré spory, které vyplývají z této soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně organizátor dle svého volného uvážení.

8.2. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv a/nebo dat.

8.3. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky Soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí organizátora je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách soutěže.

8.4. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž ověření výhry zadáním unikátního kódu prostřednictvím webových stránek soutěže bude spuštěno okamžikem začátku doby trvání soutěže. Organizátor může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži nebo jejích pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto pravidel, mají tato pravidla vždy přednost.


V Praze dne 30. 10. 2018
WALMARK