Pravidla soutěže - „Soutěžte s Marťánkem o Vesmírný dalekohled!“

Motto:
“Nakup vánoční balení Marťánků a vyhraj Vesmírný dalekohled a spoustu dalších cen!”
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěžte s Marťánkem o Vesmírný dalekohled!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech, určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu jakékoliv verze zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatel soutěže a organizátor soutěže:
WALMARK, a. s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, Česká republika, IČ 00536016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 (dále jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“ nebo „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

Technický správce soutěže:
Bluesoft s.r.o., se sídlem Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29182689, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63830 (dále jen „technický správce“ nebo „technický správce soutěže“).

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 01. 11. 2019, 00:00:01 hod. do 31. 12. 2019, 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky, a to prostřednictvím kteréhokoliv prodejce, prodávajícího produkt „Marťánci Gummy s Vesmírným světlometem“ a současně vystavujícího daňový doklad s vyznačením datumu a času nákupu. (dále jen „místo konání soutěže“).
Účast v soutěži:
Soutěž se vztahuje výhradně na produkt „Marťánci Gummy s Vesmírným světlometem“ (dále jen „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“), prodávaný v místě a termínu konání soutěže. Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu a v místě konání soutěže:

  • jednorázově zakoupí alespoň jeden soutěžní výrobek „Marťánci Gummy s Vesmírným světlometem“ (dále jen „soutěžní nákup“). Po zaplacení tohoto soutěžního nákupu obdrží účastník od prodejce daňový doklad – účtenku se zřetelně vyznačeným datem a časem nákupu, jejímž prostřednictvím se může zapojit do soutěže (dále jen „daňový doklad“),

  • uschová si daňový doklad prokazující provedení soutěžního nákupu,

  • registruje se v termínu konání soutěže na https://www.martanci.cz/beamer (dále též „webová stránka soutěže“), a to tak, že zde vyplní všechny zde umístěným registračním formulářem vyžadované informace včetně uvedení data a času nákupu z účtenky,

  • takto řádně vyplněný formulář včetně svého souhlasu s pravidly soutěže a souhlasu se zpracováním osobních údajů odešle prostřednictvím webové stránky soutěže.

Soutěžící je zařazen do soutěže o výhry okamžikem doručení řádně, úplně a v souladu s těmito pravidly vyplněného registračního formuláře na webové stránky soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).
Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup a vložila požadované údaje přes webový formulář na webové stránky soutěže. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem a s novými údaji (datem a časem)
z nového daňového dokladu. Údaje z jednoho daňového dokladu lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát,
v opačném případě budou všechny registrace se stejnými údaji z jednoho daňového dokladu ze soutěže vyřazeny.
V rámci jedné registrace na soutěžním webu je možné zaslat maximálně údaje z jednoho daňového dokladu.
Každá soutěžní registrace musí obsahovat platné údaje soutěžícího a platné údaje z daňového dokladu, registrace neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje, zaslaná ve špatném nebo neúplném nebo nevyhovujícím tvaru, zaslaná před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum a čas na daňovém dokladu nesmí být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní registrace a zároveň nesmí být nižší než datum a čas začátku doby konání soutěže.
V soutěži je možné uznat pouze daňové doklady od výstavce, uvedeného v části „Termín a místo konání soutěže“ těchto pravidel a které i jinak splňují pravidla této soutěže.
Soutěžící je povinen uschovat ke každé soutěžní registraci originál daňového dokladu o nákupu – dokladu o zaplacení soutěžního výrobku, a to po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrace. Pokud soutěžící nepředloží na výzvu zadavatele či jím pověřené osoby originál (ověřenou kopii) daňového dokladu/daňových dokladů o zaplacení, splňující podmínky těchto pravidel (a to i v listinné podobě), tj. zejména se shodným datumem a časem provedení soutěžního nákupu uvedeným v soutěžní registraci, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí jakýkoliv nárok na výhru. Pořadatel (organizátor) soutěže si vyhrazují právo vyzvat každého výherce, aby jim daňové doklady zaslal na pořadatelem (organizátorem) soutěže určenou adresu a v určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit daňové doklady ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním.
U každé webové registrace jsou pořadatelem a technickým správcem soutěže evidovány tyto informace:

Ke každé výherní webové registraci je pořadatelem soutěže kromě shora uvedených informací evidována také adresa bydliště nebo místa, kam má být výhra zaslána. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědni za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.
Výhry v soutěži:
Na výhry je určeno celkem 43 výher ve skladbě:
Hlavní výhra:                        1× dětský vesmírný teleskop
1. vedlejší výhra:                 3× Albi elektronická tužka s knížkou
2. vedlejší výhra:                 10× Albi puzzle vesmír
3. vedlejší výhra:                 30× vesmírná Marťadráha

Určení výherců v soutěži:
Po uplynutí termínu konání soutěže bude z platných soutěžních registrací doručených v průběhu celého termínu konání soutěže určen:

  • jeden výherce, který získá jednu hlavní výhru: dětský vesmírný teleskop,

  • tři výherci, z nichž každý získá jednu 1. vedlejší výhru: Albi elektronickou tužku s knížkou,

  • deset výherců, z nichž každý získá jednu 2. vedlejší výhru: Albi puzzle vesmír,

  • třicet výherců, z nichž každý získá jednu 3. vedlejší výhru: vesmírnou Marťadráhu.

Výherci uvedených výher se stává 44 soutěžících elektronicky náhodně vylosovaných ze všech platných soutěžních registrací po uplynutí termínu konání soutěže.

Oznámení o výhře:
Každý z výherců bude o své výhře informován nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne losování, a to e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl při soutěžní registraci.

Každý výherce bude e-mailem vyzván k zaslání korespondenční adresy, k zaslání fotografie daňového dokladu, který uvedl ve výherní soutěžní registraci a případně také dalších údajů, nezbytných pro zaslání výhry. Z fotografie musí být zřejmé zejména složení soutěžního nákupu a datum a čas jeho provedení.

Ostatní podmínky:
V případě zániku nároku na výhru z některého z důvodů, vymezených těmito pravidly, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže, který je o ní oprávněn jakkoliv rozhodnout. 

Výherce kterékoliv z výher může být e-mailem vyzván, aby nejpozději do 20 dní od obdržení výzvy zaslal na adresu organizátora soutěže originály nebo úředně ověřené kopie všech daňových dokladů, se kterými se soutěže zúčastnil.  Bude-li k tomu vyzván, je výherce povinen poslat výše uvedenou zásilku na adresu: Studio Fresh, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary s označením hesla na obálce „Marťánci“, a to nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy výzvu obdržel, přičemž rozhodným datem je datum na poštovním razítku. Na zásilku odeslanou později nebude brán zřetel a má se za to, že nebyla odeslána. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech nebo výherce nebude možné opakovaně kontaktovat, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům. 

Pořadatel soutěže a organizátor soutěže si vyhrazují právo požadovat po výhercích kterékoliv z cen, jakož i po jakémkoliv soutěžícím bez ohledu na to, zda se stal výhercem v soutěži, zaslání všech daňových dokladů, s nimiž se zapojil do soutěže, prokazujících uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Distribuce výher:
Organizátor odešle výhru na adresu uvedenou výhercem do deseti (10) pracovních dnů od poskytnutí potřebných údajů pro zaslání výhry a ověření nároku na výhru.

Výhry budou zasílány prostřednictvím smluvního dopravce organizátora soutěže na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na e-mail s oznámením výhry.

Pořadatel i organizátor soutěže si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast
v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele nebo organizátora soutěže vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Závěrečná ustanovení:
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Účast soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.
Pořadatel soutěže je oprávněn výhry nahradit jinými obdobnými výhrami. Pořadatel soutěže ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Pořadatel soutěže ani organizátor soutěže nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele soutěže, propadá tato výhra pořadateli soutěže.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti WALMARK, a. s. (pořadatele soutěže), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci organizátora soutěže a technických správců soutěže a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osobou jim blízkou, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Organizátor soutěže neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže ani technický správce soutěže neručí za nedoručení registrace na webových stránkách soutěže, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb či operačních systémů.
Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Listina se jmény výherců bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.
Účastí v této soutěži se soutěžící účastní pořadatelem soutěže pořádané marketingové akce, zahrnující zpracování osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas s užitím jím poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace této soutěže, které zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, a to vše způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“).
Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/.
Tento statut je uložen u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po celý termín trvání soutěže zveřejněna na webové stránce soutěže.
V Praze dne 30. 10. 2019