Pravidla soutěže Získejte vzorek Marťánků FUTURA zdarma

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní společnost WALMARK, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 (dále jen „společnost WALMARK“), organizuje spotřebitelskou soutěž nazvanou „Získejte vzorek Marťánků zdarma“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), která jsou k dispozici na webu: www.martanci.cz/pravidla
 
2. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na Herním portálu
www.martanci.cz,.
Doba trvání soutěže je stanovena od 1. 9. 2018 00:00 do 30. 10. 2018 23:59 (dále jen „doba trvání
soutěže“).
 
3. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
3.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „ Účastník “), se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:
a) má trvalé bydliště na území České republiky;
b) sdělí společnosti WALMARK své kontaktní údaje, zejména svůj email (dále jen „Kontaktní email“), a dále v případě výherců své jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů nejméně v rozsahu dle článku 5 těchto Pravidel;
c) prokáže své vlastnictví ke Kontaktnímu emailu prostřednictvím kliku na ověřovací www adresu v ověřovacím emailu, který bude společností WALMARK zaslán na Kontaktní email bezprostředně po vyplnění a odeslání formuláře zasílání novinek emailem Účastníkem na stránkách
www.martanci.cz.
3.2. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.
3.3. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které:
a) nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;
b) budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání;
c) uvedou nepravdivé nebo neúplné kontaktní údaje;
d) jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti WALMARK, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti WALMARK, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.
3.4. Pokud se společnost WALMARK důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či újmy, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout.
 
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Podmínkou účasti v soutěži je v době trvání soutěže (dále jen „podmínky soutěže“):
  • zapsání se v době trvání soutěže k odběru novinek (dále jen newsletteru) na webu www.martanci.cz
  • provést potvrzení zasílání newsletteru ve svém e-mailu
  • po obdržení informačního emailu o získání vzorku Marťánků FUTURA vyplnění kontaktního formuláře a to zejména telefonního čísla, které umožní následný kontakt zákaznickým centrem společnosti WALMARK.
5. PŘEDÁNÍ VÝHRY
5.1. Výhercem Soutěže se stává KAŽDÝ DESÁTÝ Účastník, který splní všechny podmínky Soutěže dle čl. 4 těchto Pravidel (dále jen „Výherce“). Výherce získá do svého vlastnictví nepeněžitou výhru, 1 balení produktu Marťánci FUTURA 1-3 nebo 3-6 dle vlastního výběru.
5.2. . Pro posouzení nároku na výhru bude rozhodující čas zapsání se k odběru newsletteru zaznamenaný v systému společnosti WALMARK. Předmětem výhry v soutěži je celkem 600 produktů Marťánci FUTURA, tj. 600 výherců.
5.3. Společnost WALMARK bude Výherce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na Účastníkem uvedené kontaktní údaje. Po ověření totožnosti Výherce dle uvedených osobních údajů, zejména ověření přístupu Výherce k registrovanému Kontaktnímu
emailu  a ověření nezbytných souhlasů dle článku 5 těchto Pravidel , bude uskutečněno předání výhry.
5.3. Pokud bude Účastník ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Výherce není povinen výhru přijmout.  Bez ohledu na shora uvedené, pokud Výherce nepřevezme výhru ani do šedesáti (60) dnů od posledního dne Doby konání, výhra bez náhrady propadá společnosti WALMARK. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, jenž není hotovostí, nelze směnit za hotovost.
 
5. OSOBNÍ ÚDAJE
5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti WALMARK  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži, předání výhry a k využití těchto osobních údajů v rámci dalších marketingových aktivit společnosti WALMARK , zejména k zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Tento souhlas je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti WALMARK a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na získání výhry. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.
5.2. Svojí účastí v Soutěži dává Účastník své svolení ke zpracování, šíření a dalšímu využití videozáznamu z předání výhry a
jiných zvukových a obrazových záznamů, pořízených Účastníkem nebo třetí osobou, které zachycují jeho podobu nebo soukromý život a byly pořízeny v souvislosti s účastí v Soutěži , a to bez jakéhokoliv omezení pro reklamní a marketingové účely společnosti WALMARK, zejména pro účely šíření reklamních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb třetím osobám. Společnost WALMARK je oprávněna bezúplatně zpracovávat, šířit a jakkoliv využívat veškeré tyto zvukové a obrazové záznamy, zachycující podobu nebo soukromý život Účastníka nebo třetích osob, které byly získány od Účastníka nebo pořízeny v souvislosti s jeho účastí v Soutěži a předáním ceny, a to po dobu pěti (5) let od zahájení Soutěže.
 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost WALMARK dle svého volného uvážení.
6.2. Společnost  WALMARK prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Společnost WALMARK  si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky Soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti WALMARK je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.martanci.cz .
6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost WALMARK může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.

V Praze dne 30. 8. 2018
WALMARK
 
V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@walmark.cz,
telefon 0800 141 141