Zásady ochrany osobních údajů

„Soutěžte s Marťánkem o Vesmírný  dalekohled!“

Naše nová soutěž nazvaná „Soutěžte s Marťánkem o Vesmírný světlomet!“ (dále jen „Soutěž“) s sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Správcem osobních údajů je WALMARK, a. s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, Česká republika, IČ 00536016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2501.
 
Zpracovatelem osobních údajů, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty pro potřeby realizace soutěže, jsou:

 • Bluesoft s.r.o., se sídlem Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29182689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63830 (zajištění provozu Stránky, zajištění losování)

 • Studio Fresh, s.r.o., se sídlem Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 25228323, DIČ: CZ25228323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10701 (zajištění rozeslání výher),

 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČ: 29109701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9503 (distribuce výher).

 

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:
 

 1. jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu,
 2. jakým způsobem tyto informace využíváme,
 3. jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
   

 
Jaké informace o Vás shromažďujeme?

V souvislosti s účastí v Soutěži o Vás prostřednictvím Stránky shromažďujeme tyto osobní údaje:
 

 1. jméno a příjmení,
 2. adresa pro zaslání výhry,
 3. telefonní číslo,
 4. e-mailová adresu.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom totiž nebyli schopni pro Vás Soutěž uspořádat.
 
Jakým způsobem informace využíváme?
Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem organizace a zajištění průběhu celé Soutěže, a to až po doručení hodnotných cen a dále za účelem následného marketingu. Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou, avšak nejdéle po dobu 1 roku. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě žádosti subjektu údajů (tedy Vás) tak, jak je uvedeno níže. Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám, s výjimkou zpracovatelů osobních údajů a zveřejnění výherců (jméno, první písmeno příjmení, obec bydliště) na internetu a v médiích.
 
Jaká máte práva a jak jich můžete využít?
Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu gdpr@walmark.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány (dále „Soutěžní e-mail“). V případě, že Vaše údaje budou námi zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.
Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na Soutěžní e-mail, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.
 
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na Soutěžní e-mail. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.
 
Právo na omezení práce s osobními údaji
Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:
1.            pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti,
2.            pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy
na Soutěžní e-mail namísto o vymazání o omezení jejich použití,
3.            pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
4.            pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
 
 
Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že
1.            zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje, přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
2.            odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu),
3.            vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků,
 
máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na Soutěžní e-mail takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 
Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Pokud nás zasláním zprávy na Soutěžní e-mail požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.
 
Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy na Soutěžní e-mail.
 
Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.